Projekt

Obecné

Profil

Projekty

 • Speleoalpinismus a speleologie

  Tyto wiki stránky jsou základním organizačním a výukovým nástrojem Speleologického klubu FBMI spolku Duhy Studánky a licenčního kurzu Instruktor speleoalpinismu a speleologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci....

 • SPŠ a VOŠ Kladno

  Webová aplikace pro podporu výuky na SPŠ a VOŠ Kladno. Pokračujte do podprojektů uvedených níže, nebo na stránky Wiki s dalším obsahem.

  Tyto stránky byly vytvořeny pro účely výuky a mohou být kopírovány pro nekomerční účely....

  • Automatizace

   Cílem projektu Automatizace je vytvoření dynamického obsahu komplexně pojednávajícího o procesu vývoje techniky, kde se využívá zařízení k osvobození člověka nejen od fyzické, ale zejména od duševní řídicí práce. V jednotlivých kapitolách (Mechatronika, Kybernetika, Snímače, Ovládání, Řízení, Regulace) tento proces dopodrobna rozebereme....

  • Elektronika

   Cílem předmětu je vytvoření přehledu o elektronických sou-částkách užívaných v elektronických zařízeních. Žák se seznámí se zapojeními a vlastnostmi vybraných pasivních a aktivních elektronických obvodů a pochopí principy přenosu informací pomocí elektromagnetických vln a optických vláken. Žák si osvojí jak základní a stále platné vztahy a principy, tak i nové technologie a technická řešení současných elektronických zařízení s cílem získání přehledu a orientace v tomto oboru. ...

   • Elektronika Mlejnek

    Pokračuj na stránky Wiki, kde jsou pedagogické dokumenty s informacemi o studiu, odkazy na výukové materiály a cvičení v hodinách.

  • Informační technologie

   Webová aplikace pro podporu výuky informačních technologií na SPŠ a VOŠ Kladno. Pokračujte do podprojektů uvedených níže, nebo na stránky Wiki s obsahem vzdělávaní.

   Tyto stránky byly vytvořeny pro účely výuky a mohou být kopírovány pro nekomerční účely....

  • PRAXE

   Předmět praxe poskytuje žákům návyky a zkušenosti při návrhu, konstrukci a měření elektrotechnických zařízení, seznamuje s postupy při diagnostice závad s využitím měřící techniky. Žáci jsou seznámeni s ručním a strojním obráběním materiálů. Výukový celek poskytuje základní dovednosti pro konstrukční a servisní práce na elektrotechnickém hardware....

   • Enersol
    Cílem projektu je:
    • Zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů.
    • Naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností.
    • Vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem....
  • Výrobní praxe

   14 denní výrobní praxe pro studenty SPŠ a VOŠ Kladno realizovaná ve školních dílnách SPŠ a VOŠ Kladno.

   Cílem souvislé praxe je ukázka činnosti v provozu, zvyknutí si na pracovní zátěž provozu, práce s novým kolektivem, spolupráce na projektech, realizace technických a elektrotechnických řešení....

  • Zásady bezpečnosti a hygieny práce a protipožární opatření
   • základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP
   • úloha státního odborného dozoru nad bezpečností práce
   • ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
   • příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevence...
 • Workshops

  Projekt je určen pro potřeby workshopů

 • Zájmový kroužek Elektronika

  Kroužek je zaměřen na vzdělávání studentů ISCED 2 a ISCED 3 v oblasti elektroniky. Cílem je připravit studenta ISCED 2 na studium ISCED 3 a studenta ISCED 3 na studium ISCED 4....

Také k dispozici: Atom