Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Tyto wiki stránky jsou základním organizačním a výukovým nástrojem Speleologického klubu FBMI spolku Duhy Studánky a licenčního kurzu Instruktor speleoalpinismu a speleologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Speleologii (česky jeskyňářství) lze z podstaty řeckých slov „spelaion“ (jeskyně) a „logos“ (věda) vnímat jako vědní disciplínu, která se zabývá výzkumem jeskyní. Odborněji lze speleologii definovat jako jeden z podoborů karsologie, tedy vědy zabývající se komplexním výzkumem krasu. Z definic jednoznačně vyplývá, že se jedná o aktivitu, a to poměrně odbornou, nikoliv o sport, jak se nabízí první představa při vyslovení jeskyňaření.(1)

Speleoalpinismus zahrnuje veškerou speleologickou činnost ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pak překonávání vertikálních úseků v podzemních prostorách za pomoci lan a umělých pomůcek, případně volným lezením).(2)